Ich möchte immer, dass meine Kunden mit den von mir angebotenen Produkten zu 150% zufrieden sind.

Ich versuche, jede Frage zu beantworten, die sie mir Tag und Nacht stellen.

Ich möchte, dass jedes Detail perfekt ist.

Es ist ein tolles Gefühl, wenn wieder einmal ein zufriedener Kunde zu mir zurückkommt und einen weiteren Kauf tätigt, mit mir spricht, meine Professionalität, meine Hingabe genießt und lobt.

Es ist ein Gefühl, wenn man weiß, fühlt und hört, dass der Kunde einem vertraut!

Ich habe mich in letzter Zeit gefragt, wie ich mein Angebot noch attraktiver gestalten kann. Wie ich meine Kunden überraschen kann. Wie man ihnen etwas anderes gibt. . . . etwas mehr. . . etwas mehr. . . etwas nur von mir. . . und ich habe herausgefunden. . . Seife !!!!!! 😉

Der erste Gedanke, der auftauchte, dass es dumm sein könnte? Mit der Zeit war ich immer mehr von dieser Idee überzeugt. Am Ende habe ich die Idee umgesetzt;)

Zuerst konsultierte ich meine Idee mit meinem guten Geist“;, der mich von der Zeit an betreut, als ich die Boutique-Idee entwickelte, ich spreche von meiner großen Visagistin, der Kosmetikerin Małgorzata Strasburger (Link FB). Sie bestätigte nur, dass es ein Treffer war!

Meine lieben Damen, ich mache Seife für euch;). Ich sitze abends, komponiere Düfte, Farben und Formen für dich. Diese handgemachten Seifen füge ich jeder Sendung, jedem Paket, jeder Bestellung für jeden von euch hinzu;)

Seifen sind 100% natürlich. Ich verwende natürliche Duftöle. Das letzte Mal, als ich es benutzt habe:

Grapefruitöl (weiß) – gewonnen durch Kaltpressen der Schalen von Grapefruitobst Citrus grandis (Italien). Grapefruitöl regt die Durchblutung an und wird daher häufig in der Anti-Cellulite-Kosmetik eingesetzt. Darüber hinaus wirkt es tonisierend, bakteriostatisch und fungistatisch – wird in der Kosmetik für fettige und Akne-Haut eingesetzt.

Lavendelöl (Frankreich) – wird aus der wertvollsten Lavendelsorte gewonnen, die als kleineres Laub oder kleines Laub bezeichnet wird und in den südlichen Gebieten Frankreichs wächst. Er hat einen angenehmen pflanzlich-blumigen Duft. Lavendelöl hat antibakterielle und antimykotische Eigenschaften. Es beschleunigt die Regeneration des Gewebes (Wundheilung, Verbrennungen) erheblich. Reguliert übermäßiges Schwitzen.

Trockenblumen Kornblume – Getrocknete Kornblumenblüten Kornblume Centaurea cyanus mit einer schönen, blauen Farbe sind reich an Wirkstoffen. Kornblume enthält eine hohe Konzentration an Anthocyanen, ist aber auch reich an Flavonoiden, Mineralsalzen, Vitamin C und Bitterstoffen.

getrocknete Granatapfelblume – Granatapfelblume Punica granatum in asiatischen Ländern ist bekannt für seine medizinischen Eigenschaften. Getrocknete Granatapfelblüten haben eine schöne, rote Farbe. Granatapfel enthält viele wertvolle Wirkstoffe, unter anderem Flavonoide und Polyphenole. Dank des hohen Gehalts an Antioxidantien hat der Granatapfel antioxidative, entzündungshemmende und alterungshemmende Eigenschaften.

______________________________________________________________________________

Soap hobbies …

I always want that my clients are satisfied in 150% with the products I offer.

I try to answer every question they ask me day and night.

I want that every detail is perfect.

It’s a great feeling when once again a satisfied customer comes back to me and makes another purchase, talks to me, enjoys and praises my professionalism, my devotion.

It’s a feeling when you know, feel and hear that the client trusts you!

I was wondering lately how to make my offer even more attractive. How to surprise my clients. How to give them something else … something more … something just from me … and I figured out … soap !!! 😉

The first thought that appeared, that it might be stupid? With time, I was more and more convinced of this idea. In the end, I implemented the idea;)

At first consulted my idea with „my good spirit“ who watches over me from the time I come up with the boutique idea, I am talking about my great make-up artist, beautician Małgorzata Strasburger (link FB). She only confirmed that it was a hit!

My Dear ladies, I make soap for you;). I sit in the evenings, composes fragrances, colours and shapes for you. These „handmade“ soaps I add to every shipment, to every package, to every order for each of you;)

Soaps are 100% natural. I use natural fragrance oils. Last time I used:

grapefruit oil (white) – obtained by cold pressing the skins of grapefruit fruit Citrus grandis (Italy). Grapefruit oil stimulates circulation, thanks to which it is often used in anti-cellulite cosmetics. In addition, it has a toning effect, as well as bacteriostatic and fungistatic – is used in cosmetics for oily and acne skin.

lavender oil (France) – is obtained from the most valuable variety of lavender, called Lesser foliage or Small, which grows on the southern areas of France. It has a pleasant herbal-floral fragrance. Lavender oil has antibacterial and antifungal properties. It significantly accelerates the regeneration of tissues (wound healing, burns). Regulates excessive sweating.

dried flowers cornflower – Dried cornflower flowers cornflower Centaurea cyanus with a beautiful, blue colour are rich in active substances. Cornflower contains a high concentration of anthocyanins, it is also rich in flavonoids, mineral salts, vitamin C and bitterness compounds.

dried pomegranate flower – Pomegranate flower Punica granatum in Asian countries is known for its medicinal properties. Dried pomegranate flower has a beautiful, red colour. Pomegranate contains many valuable active substances, among other flavonoids and polyphenols. Thanks to the high content of antioxidants, the pomegranate has antioxidant, anti-inflammatory and anti-aging properties.

______________________________________________________________________________

Mydlane hobby …

Zawsze zależy mi na tym, aby moje Klientki były zadowolone z produktów, które im oferuje.

Staram się odpowiadać na każde pytania jakie mi zadają w dzień i w nocy.

Chce, aby każdy szczegół był dopracowany, aby satysfakcja z zakupionej rzeczy sięgała Zenitu.

To wspaniale uczucie, kiedy po raz kolejny zadowolona Klientka do mnie wraca i dokonuje kolejnego zakupu, rozmawia ze mną, cieszy się i chwali moja profesjonalność, moje oddanie.

To uczucie, kiedy wiesz, czujesz i słyszysz, że Klientka Ci ufa!

Zastanawiałam się ostatnio jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoja ofertę. Jak zaskoczyć moje Klientki. Jak dać im jeszcze coś …coś więcej … coś tylko ode mnie… i wymyśliłam … mydło !!! 😉

Pierwsza myśl, która się pojawiła, że to może głupie? Z czasem byłam do tej myśli coraz bardziej przekonana. W końcu wdrożyłam pomysł w życie 😉

Skonsultowałam to najpierw z „moim dobrym duchem“, który czuwa nade mną od czasu pojawienia się pomysłu z butikiem, mowie tutaj o mojej wspanialej wizażystce, kosmetyczce Małgorzacie Strasburger (link FB). Ona tylko potwierdziła, że to strzał w dziesiątkę!

Moje mile Panie wytwarzam dla Was mydło ;). Siedzę wieczorami, komponuje dla Was zapachy, kolory i kształty. Te mydełka „hand made“ dokładam do każdej wysyłki, do każdej paczki, do każdego zamówienia dla każdej z Was 😉

Mydełka są w 100% naturalne. Używam naturalnych olejków zapachowych. Ostatnim razem skorzystałam z:

olejek grapefruitowy (biały) – otrzymywany przez tłoczenie na zimno skórek owoców grejpfruta białego Citrus grandis (Włochy). Olejek grejpfrutowy pobudza krążenie, dzięki czemu jest często stosowany w kosmetykach antycellulitowych. Dodatkowo ma działanie tonizujące, a także bakterio- i grzybostatyczne – znajduje zastosowanie w kosmetykach do cery tłustej i trądzikowej.

olejek lawendowy (Francja) – pozyskiwany jest z najcenniejszej odmiany lawendy, zwanej Wąskolistną lub też Małą, która porasta południowe tereny Francji. Posiada przyjemny ziołowo-kwiatowy zapach. Olejek lawendowy ma działanie antybakteryjnie oraz przeciwgrzybiczne. W znaczący sposób przyśpiesza regenerację tkanek (gojenie ran, poparzeń). Reguluje nadmierne pocenie.

suszone kwiaty bławatka – Suszone kwiaty chabra bławatka Centaurea cyanus o pięknej, niebieskiej barwie są bogate w substancje czynne. Bławatek zawiera wysokie stężenie antocyjanów, jest bogaty również we flawonoidy, sole mineralne, witaminę C i związki goryczowe.

suszony kwiat granatu – Kwiat granatu Punica granatum w krajach azjatyckich jest znany ze swoich właściwości leczniczych. Suszony kwiat granatu posiada piękną, czerwoną barwę. Granat zawiera wiele cennych substancji czynnych, m. in. flawonoidy i polifenole. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów granat posiada właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe.

, , , , , , , ,
Vorheriger Beitrag
Dress Code – Business Formal Männer
Nächster Beitrag
Eco Kosmetik – Ekomania Lab

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.